Železnice Slovenskej republiky


Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - Štátna hranica SK/CZ


Názov projektu: Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - Štátna hranica SK/CZ

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. K(2010)4915 12.07.2010      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       3/2700/2012     02.12.2011 22.12.2011
Zmeny rozhodnutia č.   

 

     
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP (Náklady určené v Rozhodnutí EK pre projektovú dokumentáciu) 208 000,00 208 000,00   416 000,00
Mena    
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Reming Consult, a.s

411 030,00

Projektová dokumentácia 05.05.2010
Reming Consult, a.s

9 000,00

Autorský dozor 05.05.2010
 

 

   
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:    01/2010
Začiatok realizácie projektu:   05/2010
Predpokladané ukončenie projektu:

03/2012 - projektové práce,
08/2015 - stavebné práce,

Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Zavedenie systému ETCS (European Train Control System) úrovne 2 v úseku železničnej trate Žilina - Čadca - štátna hranica SK/CZ. Realizáciou projektu sa čiastočne splnia podmienky interoperability železničnej trate, ktorá je zaradená do systému transeurópskych železníc.
Stav realizácie konečný
Bolo ukončené spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby, nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Bolo ukončené spracovanie projektovej dokumentácie notifikovaným orgánom. Opakovaná verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavebných prác bola ukončená. Prebieha realizácia stavebných prác a autorský dozor. Projekt je ukončený.
Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia / Kapitálové transfery Úver Vlastné zdroje Spolu
  15 203 456,52 2 682 962,94 2 145 284,92   1 598,69 20 033 303,07
Mena   
Projekt „Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - Štátna hranica SK/CZ" je spolufinancovaný z TEN-T programu EÚ.


Právne dokumenty