Železnice Slovenskej republiky


Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave


Názov projektu: Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave 

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.

Poznámka Projekt je rozdelený na časti:
A - Bratislava predmestie-Bratislava filiálka-Bratislava Petržalka 
B - Bratislava - Železničné zapojenie Letiska M.R. Štefánika (prepojenie koridorov)
C - Devínska Nová Ves - Marchegg, elektrifikácia trate - stavba bola zastavená a nebude sa realizovať
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. K(2005)6032 26.12.2005      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                
Zmeny rozhodnutia č.  K(2008)5631 29.09.2008      
   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP (Náklady sú určené na všetky projekty v rámci prep.korid) 10 569 560,00 17 230 440,00   27 800 000,00
Mena    
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Časť A - DI Koridor 26 871 406,76 Vypracovanie PD (Zámer EIA, DSZ, DÚR, DSP, IČ,AD) 30.11.2006
Časť B - DI Koridor 4 097 888,87 Vypracovanie PD (Zámer EIA, DSZ, DÚR, DSP, IČ,AD) 30.11.2006
Časť C - DI Koridor 247 925,38 Vypracovanie PD (Zámer EIA, DSZ, DÚR, DSP, IČ,AD) 30.11.2006
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:    01.12.2006
Začiatok realizácie projektu:   01.12.2006
Predpokladané ukončenie projektu: 2010
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt má v súlade s cieľmi európskej únie na základe medzinárodných dohôd AGC a AGTC, zabezpečiť modernizáciu a kompatibilitu technických parametrov železničnej infraštruktúry umožniť rozvoj železničnej dopravy a vytvoriť spojnicu dvoch letísk viedenský Schwechat a bratislavské letisko M.R.Štefánika. Prepojenie koridorov sa zabezpečí vybudovaním priameho prepojenia železničnej stanice Bratislava predmestie so stanicou Bratislava Petržalka. Navrhovaná trať bude vedená cez centrum mesta a tým má súčasne splniť aj druhý nemenej významný cieľ a to prispieť k integrácii systémov hromadných dopráv na území hlavného mesta SR Bratislavy. Navrhovaná trať bude prevádzkovaná len osobnou dopravou s tým, že dopravná cesta bude využívaná okrem dopravcov medzinárodnej, diaľkovej a ostatnej železničnej dopravy aj dopravcami zabezpečujúcimi mestskú, prímestskú a regionálnu koľajovú dopravu. Pre zabezpečenie tohto cieľa na navrhovanej trase sa vybudujú nové, resp. na pôvodným miestach sa obnovia zaniknuté železničné stanice a zastávky. Takýmito sú železničná stanica Bratislava filiálka a železničné zastávky Bratislava Slovany, Bratislava Nivy a Bratislava centrum. Navrhovaná verejná práca predstavuje tiež vybudovanie železničnej stanice Bratislava letisko v nadväznosti na areál Letiska M.R.Štefánika a zapojenie stanice na sieť železničných tratí v uzle Bratislava.  
Stav realizácie konečný.
Časť A:
Stavebný zámer verejnej práce bol dodaný dňa 28.11.2008. Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná dňa 26.06.2009 a schválená dňa 30.09.2009 za MDPT SR. Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 30.12.2009. Stavba sa vzhľadom na nedostatočné finančné zdroje na jej realizáciu rozdelila na etapy, pričom do realizácie v programovom období 2007-20013 sa bude ďalej pripravovať len 1. časová etapa stavby, vyšpecifikovaná v predmete prác, v súvislosti so žiadosťou o modifikáciu rozhodnutia Komisie európskych spoločenstiev K (2005) 6032 z 26. decembra 2005 o udelení finančnej pomoci. Dokumentácia pre stavebné povolenie pre 1. etapu bola dodaná 12.6.2010. Dokumentácia pre stavebné povolenie pre 2. a 3 etapu bola dodaná 2.8.2010. Dokumentácia pre výber zhotoviteľa a dokumentácia realizácie stavby pre prvú časovú etapu bola dodaná 29.10.2010. Územné rozhodnutie bolo nadobudlo právoplatnosť 18.07.2011. V súčasnosti zhotoviteľ pripravuje podanie žiadosti o stavebné povolenie na prvú časovú etapu. Boli vydané prvé stavebné povolenia. Na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti IDS Bratislava, ktorá bola vypracovaná v zmysle požiadaviek Európskej komisie a technických expertov EÚ (JASPERS) bol projekt vyradený z OPD na roky 2007-2013. Rozhodnutím pána ministra dopravy Jána Počiatka bol listom zo dňa 12.10.2012 projekt zastavený a vyradený z programu OPD 2007 - 2013.
Časť B:
Stavebný zámer verejnej práce bol dodaný dňa: 1.stavba 03.04.2008, 2.stavba 24.06.2008, 3.stavba 28.08.2008. Uzemné rozhodnutie na 1.stavbu bolo vydané 06.08.2009 a nadobudlo právoplatnosť 11.09.2009; na 2.stavbu bolo vydané 21.12.2009 a nadobudlo právoplatnosť 19.2.2010; na 3.stavbu bolo vydané17.06.2010 a nadobudlo právoplatnosť 02.07.2010.
Zhotoviteľ 29.10.2010 ukončil práce na Dokumentácii pre stavebné povolenie na všetky časti, a Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa a dokumentácia realizácie stavby pre prvú časovú etapu.V súčasnej dobe boli vydané stavebné povolenia na 1. a 2.  časovú etapu. Rozhodnutím pána ministra dopravy Jána Počiatka bol listom zo dňa 12.10.2012 projekt zastavený a vyradený z programu OPD 2007 - 2013.
Časť C:
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 bola v priebehu roka 2010 v spolupráci s rakúskou stranou podaná i schválená žiadosť o spolufinancovanie projektovej prípravy projektu „Twin City Rail", ktorého súčasťou je na slovenskej strane elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - Marchegg a terminály „Patrónka", „Lamačská brána" a „Devínska Nová Ves - zastávka". Na základe tejto skutočnosti boli pozastavené projektové práce znovu spustené. V októbri 2011 bol odovzdaný stavebný zámer verejnej práce a dokumentácia pre územné rozhodnutie. Bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie.  Dňa 06.12.2012 bolo vydané schvaľovacie rozhodnutie MDVRR SR k DÚR. Dňa 31.07.2013 bola prevzatá DSPRS. Bola podpísaná 3.ČZoD pre zabezpečenie dokumentácie pre výber zhotoviteľa. Bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Štátna dotácia / Kapitálové transfery Spolu
  5 584 360,88 9 103 595,18     3 476 252,47

18 164 208,53

Mena     
 Projekt "Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave" je spolufinancovaný z TEN-T programu EÚ.


Právne dokumenty