Železnice Slovenskej republiky


Štúdie na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov - Žilina na rýchlosť 160 km/h


Názov projektu: Štúdie na  modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov -Žilina na rýchlosť 160 km/h

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. K(2005)5958 23.12.2005      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č.           
Zmeny rozhodnutia č.  K(2008)3692,  K(2010)2189
 Dátum:  11.07.2008,    26.03.2010,
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 3 250 000,00 3 250 000,00   6 500 000,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Reming Consult a.s. 550 341,55 projektové práce 12.05.2005
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:   17.06.2005
Začiatok realizácie projektu:   12.05.2005
Predpokladané ukončenie projektu: 31.03.2010
Ukončenie projektu: 31.03.2010
Popis projektu a jeho prínosy:
Ide najmä o modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie konečný.

Projekt je ukončený.

I. etapa - Prebieha inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebných povolení a majetko právne vysporiadanie pozemkov. 
II.etapa - Prebieha inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebných povolení. Prebieha verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavebných prác.

Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Kapitálové transfery Spolu
  2 017 041,89 3 328 237,89     1 311 195,98

6 656 475,76

Mena    
Projekt „Štúdie na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov -Žilina na rýchlosť 160 km/h" je spolufinancovaný z TEN-T programu EÚ.


Právne dokumenty