Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou, (vonkajšia) železničná trať.


Názov projektu: Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krasno nad Kysucou, (vonkajšia) železničná trať 

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. K(2009)3695 04.05.2009      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       3/2700/2012     02.12.2011 22.12.2012
Zmeny rozhodnutia č.  K(2011)7184

03.10.2011

     
   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP (Náklady určené v Rozhodnutí EK pre projekty po stupeň DÚR, vrátane vydania územného rozhodnutia) 480 000,00 484 000,00   964 000,00
Mena    
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Reming Consult, a.s.

3 696 778,00

Projektová dokumentácia 05.05.2010
 

 

   
 

 

   
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:    01/2010
Začiatok realizácie projektu:   05/2010
Predpokladané ukončenie projektu: 08/2012
Ukončenie projektu: 08/2012
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt bude riešiť modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, zvýšiť úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie konečný.
Dňa 31.08.2012 bolo vydané územné rozhodnutie. Projekt bol ukončený.
Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia/Kapitálové transfery Úver Vlastné zdroje Spolu
  435 461,00 679 461,00 1 056 548,82   2 171 470,82
Mena     
Projekt „Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krasno nad Kysucou, (vonkajšia) železničná trať" je spolufinancovaný z TEN-T programu EÚ.


Právne dokumenty