Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Zvolen–Banská Bystrica, elektrifikácia trate vr. PEÚ


Názov projektu: ŽSR, Zvolen - Banská Bystrica, Elektrifikácia trate vrátane PEÚ
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 2234/M-2005 a Dodatok č.1                   č.2531/M-2007     17.10.2005                                      22.10.2007   
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                
Zmeny rozhodnutia č.  
Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 856 973 673,00 SKK 285 657 891,00 SKK   1 142 631 564,00 SKK
Mena        
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Sdružení Zvolen – Banská Bystrica (ŽS Brno a.s., BETAMONT s.r.o., ELTRA s.r.o.) 1 098 870 486,00 SKK stavebné práce 09.11.2004
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:   
Začiatok realizácie projektu:      25.11.2004
Predpokladané ukončenie projektu: 25.01.2007  ( 26 mesiacov )
Ukončenie projektu: 31.03.2007
Popis projektu a jeho prínosy:
Stavba je líniového charakteru o celkovej dĺžke 21,125 km, vedie v traťovom úseku Zvolen – Banská Bystrica a nadväzuje na elektrifikovanú trať Šurany - Zvolen. Základnou časťou stavby je vybudovanie trakčného vedenia. Elektrifikácia trate pozostávala z rekonštrukcie resp. vybudovania nových silnoprúdové rozvody vrátane, zabezpečovacích zariadení, oznamovacích zariadení, žel.mosta cez rieku Hron, stavebných úprav výpravných a technologických budov v železničných staniciach, ako aj výstavbu nových združených prevádzkových budov pre tieto zariadenia.
Z hľadiska rozvoja regiónu má stavba význam najmä vzhľadom na zvýšenie výkonnosti železničnej trate pri súčasnom znížení škodlivých vplyvov z dopravy (zníženie škodlivých emisií a hluku), skrátení času prepravy (odstránením potrebných preprahov rušňov vo Zvolene) a vytvorením podmienok pre ďalšie investície – priamo v železničnej doprave (elektrifikácia nadväzných tratí) resp. nepriamo v priemysle (vznik nových výrobných závodov vďaka zlepšenej dopravnej infraštruktúre).
Stav realizácie (konečný)
Všetky stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS)   boli k 31.03.2007  ukončené.
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  28 446 314,57 9 482 104,86     12 415,75 37 940 835,18
Mena    


Právne dokumenty