Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, žst. Prešov–peronizácia


Názov projektu: "ŽSR, žst.Prešov - peronizácia"
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 2134 / M - 2005     7.10.2005  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.           
Zmeny rozhodnutia č.    
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 15 424 218,28 5 141 406,09   20 565 624,38
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie Prešov 20 565 624,38 € stavebné práce 27.03.2006
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:       01.03.2006
Začiatok realizácie projektu:                03.04.2006
Predpokladané ukončenie projektu: 30.11.2007 – práce, 30.11.2007 - dozor
Ukončenie projektu: 31.10.2007 – práce, 31.10.2007- dozor
Popis projektu a jeho prínosy:
Hlavný prínos stavby je zvýšenie kultúry cestovania, bezpečnosti, výkonnosti a zvýšenie rýchlosti na zrekonštruovaných koľajniciach, pri splnení podmienok  predpisu Ž11 v ktorom sú zahrnuté aj nároky vyplývajúce z medzinárodnej dohody AGTC a AGC. Výstavbou ostrovných nástupíšť  došlo k oddeleniu osobnej a nákladnej dopravy. V železničnej stanici Prešov bolo v rámci stavby vybudované aj nové stanišné zabezpečovacie zariadenie 5.generácie typu ESA 11.Bolo osadené aj vizuálne a rozhlasové informačné zariadenie na nástupištiach, ktoré slúžia  pre informovanie cestujúcich o chode vlakov. Zrekonštruované bolo aj trakčné vedenie v stanici podľa typovej zostavy "J" platnej pre elektrifikáciu tratí prúdovou sústavou 3kV.
Stav realizácie (konenčný)
Stavba bola ukončená kompletne v mesačnom predstihu  dňa 31.10.2007
Finančné plnenie (konenčné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  15 424 212,71 5 141 404,24       20 565 616,95
Mena      


Právne dokumenty