Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, žst. Poprad - Tatry, výstavba podchodov a nástupísk


Názov projektu: "ŽSR, žst. Poprad - Tatry, výstavba podchodov a nástupísk"
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 2133 / M - 2005     07.10.2005  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                
Zmeny rozhodnutia č.   
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 21 470 100,58

7 156 700,19   

  28 626 800,77
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie Poprad - Tatry 858 773 936,33 SKK stavebné práce 13.04.2006
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 01.03.2006
Začiatok realizácie projektu: 03.04.2006
Predpokladané ukončenie projektu: 31.08.2007    práce,  31.08.2007 - dozor
Ukončenie projektu: 31.08.2007
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu bolo zabezpečenie  rozvoja fixnej infraštruktúry železničnej dopravy, t.j.tratí  a staníc so zameraním sa na zlepšenie technického stavu železničnej  infraštruktúry modernizáciou staníc,zvýšenie rýchlosti, zvýšenie bezpečnosti , spoľahlivosti a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Modernizácia súčasne vytvorila predpoklad zvýšenia využitia nákladnej a osobnej železničnej  dopravy. Stanica Poprad - Tatry je vstupnou bránou do regiónu Vysoké Tatry.
Stav realizácie (konenčný)
Stavba bola ukončená  dňa 31.08.2007
Finančné plnenie (konenčné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje (predfinancovanie
 5%)
Úver Štátna dotácia Spolu
  21 245 349,66 7 081 783,22     424 910,72 28 752 043,60
Mena   


Právne dokumenty