Železnice Slovenskej republiky


Zmena dočasnej zastávky na trvalú v žkm3,40 – 3,50 žel. trate Studený potok – Tatranská Lomnica


Základné údaje
 
Názov projektu: "Zmena dočasnej zastávky na trvalú v žkm. 3,40  - 3,50 žel. trate Studený potok - Tatranská Lomnica"
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 103112/2008-SRP/29053M     02.09.2008  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                
Zmeny rozhodnutia č.                                                          120330/2008-SRP/47386/M; 123798-SRP/56788/M;
 Dátum:  15.10.2008;                             10.12.2008;
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 1 645 257,55 548 419,18 1 088 529,91 3 282 206,64
Mena
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvný partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 130 847,71 € stavebné práce 03.10.2008
ŽSR,ÚSPaR Košice   stavebný dozor  
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       01.10.2008
Začiatok realizácie projektu:                                                       06.10.2008
Predpokladané ukončenie projektu: 11.2008 - dozor
Ukončenie projektu: 24.11.2008 -stavebné práce,  24.11.2008 - dozor
Popis projektu a jeho prínosy:
Účelom stavby je zabezpečenie obnovenia železničnej zastávky nad obcou Veľká Lomnica  a zriadiť trvalú zastávku z dôvodu zvýšenia počtu prepravovaných cestujúcich na tejto trati.Na tejto zastávke budú zastavovať všetky vlaky. Nástupište je situované na trati Studen ý Potok - Tatranská Lomnica vpravo od osi koľaje pred golfovým areálom.v rámci stavby bol kompletne zrekonštruovaný aj cestný prechod k areálu golfovégho ihriska.
Stav realizácie (konečný)
Stavba bola ukončená kompletne 24.11.2008
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje
(systém financovnia - refundácia)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  98 135,76 32 711,92       130 847,68
Mena      


Právne dokumenty