Železnice Slovenskej republiky


Zabezpečenie realizovateľnosti skúšok akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby interoperability - subsystém infraštruktúra


Názov projektu: Zabzepčenie realizovateľnosti skúšok akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby interoperability - subsystém infraštruktúra
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 111001/2008-SRP/24352/M     16.05.2008 04.06.2008
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1  (121111/2008-2711/49628/M)
 Dátum:  31.10.2008 MDPT, 31.10.2008 ŽSR
Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 34 145,11 102 436,32   136 581,42
Mena  
Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) SlovCert spol.s.r.o. Estónska 1/A, 821 06 Bratislava 57 591,45 €   17.10.2008
  Proxis Slovakia spol.s.r.o.Karloveská 63, 841 01 Bratislava 29 741,75 €   17.10.2008
  Komerční železničný výskum, spol.s.r.o. U Kapličky 1199, 165 00 Praha 6-Suchodol, CZ 16 416,19 €   17.10.2008
  Komerční železničný výskum, spol.s.r.o. U Kapličky 1199, 165 00 Praha 6-Suchodol, CZ 32 832,37 €   17.10.2008
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:        01.03.2009
Začiatok realizácie projektu:       17.10.2008
Predpokladané ukončenie projektu: 31.08.2009
Ukončenie projektu: 28.11.2008
Popis projektu a jeho prínosy:
 - zabezpečenie meracej a skúšobnej techniky k vykonávaniu skúšok akreditovaného laboratória,
 - zabezpečenie overovania zhody požiadaviek interoperability na technické parametre komponentov a prvkov jednotlivých subsystémov interoperability železničných dráh
 - vhodnosť použitých komponentov pre podmienky železničnej prevádzky, slúžiace ako podklad pre Notifikovaný orgán,
 - inovácia a modernizácia skúšobného laboratória ako prostriedok na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu,
 - zvýšenie technickej úrovne skúšobného laboratória akreditovaného SNAS pod č. S-222
Stav realizácie (konečný)
Projekt bol ukončený
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  102 436,32 34 145,44       136 581,76
Mena       


Právne dokumenty