Železnice Slovenskej republiky


Zabezpečenie realizovateľnosti skúšok akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby interoperability - subsystém dráhové vozidlá


Názov projektu: Zabezpčenie realizovateľnosti skúšok akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby interoperability - subsystém dráhové vozidlá
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 111001/2008-SRP/24351/M     16.05.2008 04.06.2008
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.          
Zmeny rozhodnutia č.  Dodatok č.1  (121111/2008-2711/49627/M)
 Dátum:  31.10.2008
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 30 905,10 10 301,70   41 206,80
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Elso Philip a service, s.r.o.Jilemnického 2/53, 911 01 Trenčín 25 647,28 € dodanie tovaru 17.10.2008
HMH, spol.s.r.o. Tavariková osada 39,841 02 Bratislava 13 038,57 € dodanie tovaru 17.10.2008
B α K s.r.o. Palisýády 20, 811 06 Bratislava 2 520,95 € dodanie tovaru 17.10.2008
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  01.03.2008
Začiatok realizácie projektu:  17.10.2008
Predpokladané ukončenie projektu: 31.09.2008
Ukončenie projektu: 30.11.2008
Popis projektu a jeho prínosy:
 - zabezpečenie meracej a skúšobnej techniky k vykonávaniu skúšok akreditovaného laboratória,
- zabezpečenie overovania zhody požiadaviek interoperability na technické parametre komponentov a prvkov jednotlivých subsystémov interoperability železničných dráh,
- vhodnosť použitých komponentov pre podmienky železničnej prevádzky, slúžiace ako podklad pre Notifikovaný orgán,
- inovácia a modernizácia skúšobného laboratória ako prostriedok na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu,
- zvýšenie technickej úrovne skúšobného laboratória akreditovaného SNAS pod č. S-222,
Stav realizácie (konečný)
Projekt je ukončený
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  30 905,10 10 301,70       41 206,80
Mena       


Právne dokumenty