Železnice Slovenskej republiky


Štúdia realizovateľnosti - Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica


Názov projektu: Štúdia realizovateľnosti - Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 2556/M-2007    

02.10.2007

12.10.2007
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.            
Zmeny rozhodnutia č.       
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 49 790,88 16 596,96   66 387,84
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) PRODEX spol. s r.o.
66 231,16 vypracovanie štúdie realizovateľnoati 31.08.2007
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                
Začiatok realizácie projektu:   31.08.2007
Predpokladané ukončenie projektu:  
Ukončenie projektu: 19.10.2007
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu Žilina Teplička, zriaďovacia stanica.
Stav realizácie (konečný)
Projekt bol ukončený ku dňu 19.10.2007 odovzdaním diela v zmysle zmluvy so zhotoviteľom. 
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  46 124,28

15 374,76

      61 499,04

Mena       


Právne dokumenty