Železnice Slovenskej republiky


Štúdia realizovateľnosti - Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na železničnú sieť


Názov projektu: Štúdia realizovateľnosti - Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na železničnú sieť
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 2554/M-2007    

02.10.2007

12.10.2007
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                
Zmeny rozhodnutia č.  121111/2008-2711/49629/M (Dodatok č. 2 k Schvaľovaciemu listu č. 2554/M-2007)
 Dátum:  31.10.2008
Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 104 560,84 34 853,62   139 414,46
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) TECNIC Slovakia, s. r.o. 101 158,02 € vypracovanie štúdie realizovateľnoati (zmluva je ukončená) 15.01.2008
       
        
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:     
Začiatok realizácie projektu:          15.01.2008
Predpokladané ukončenie projektu:  
Ukončenie projektu: 15.10.2008
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu bolo vypracovanie "Štúdie realizovateľnosti - Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na železničnú sieť". 
Stav realizácie (konečný)
Projekt bol ukončený ku dňu 15.10.2007 odovzdaním diela zhotoviteľom.
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  75 868,51 25 289,50       101 158,01
Mena      


Právne dokumenty