Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy, projektová príprava


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš -Poprad Tatry (mimo) a Poprad Tatry (mimo) - Krompachy - projektová príprava
Poznámka Projekt bol rozdelený na časti:
A - úsek trate Liptovský Mikuláš -Poprad Tatry (mimo)
B - úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 240/M- 2006     30.01.2006 15.02.2006
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.           
Zmeny rozhodnutia č. 2520/M-2007
 Dátum:  28.09.2007
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP A -3 881 961,01 A - 1 293 987,00   A -5 175 948,01
B - 4 231 309,00 B - 1 410 436,00   B -  5 641 745,00
  Spolu - 8 113 270,01 Spolu - 2 704 423,00   Spolu - 10 817 693,01
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia ) Renimg Consult a.s. (čast A) 20 906 979,35 projektové práce 09.05.2006
  Prodex spol.s r.o. (časť B) 21 310 329,95 projektové práce 06.05.2006
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:   
Začiatok realizácie projektu:  26.07.2006
Predpokladané ukončenie projektu: 31.08.2010
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
 Projekt  rieši spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni dokumentácie územného rozhodnutia , dokumentácie stavebného povolenia, dokumentácie realizácie stavby, dokumentácie výberu zhotoviteľa a vykonanie autorského dozoru na modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie (konečný)
Projekt je ukončený.
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje (predfinancovanie
 5%)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  8 107 382,71 2 702 460,90       10 809 843,61
Mena      


Právne dokumenty