Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 239/M- 2006     30.01.2006 15.02.2006
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.          
Zmeny rozhodnutia č.    
 Dátum:  28.09.2007
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 3 111 929,89 1 037 309,96   4 149 239,85
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia ) Sudop Trade spol.s r.o. 6 004 779,92 projektové práce 09.05.2006
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:            
Začiatok realizácie projektu:                   26.07.2006
Predpokladané ukončenie projektu: 31.08.2010
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt  rieši spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni dokumentácie územného rozhodnutia, dokumentácie stavebného povolenia, dokumentácie realizácie stavby, dokumentácie výberu zhotoviteľa a vykonanie autorského dozoru na modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie (konečný)
Projekt je ukončený. 
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Úver Štatná dotácia Spolu
  2 556 030,67 852 010,22 741 198,96   236 573,36 4 385 813,21
Mena  


Právne dokumenty