Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy(mimo) - Kysak
  Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č. 238/M- 2006     30.01.2006 15.02.2006
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.           
Zmeny rozhodnutia č.                                2519/M-2007
Dátum:  28.09.2007
Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 2 247 607,80 749 202,60   2 996 810,40
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia ) Reming Consult a.s. 11 882 022,70 projektové práce 06.05.2006
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                        
Začiatok realizácie projektu:                                                       26.07.2006
Predpokladané ukončenie projektu: 31.08.2010
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt  rieši spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni dokumentácie územného rozhodnutia , dokumentácie stavebného povolenia, dokumentácie realizácie stavby, dokumentácie výberu zhotoviteľa a vykonanie autorského dozoru na modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie (konenčný)
Je vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie , bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie, bola vykonaná štátna expertíza, vypracovaný odborný posudok a bolo vydané schvaľovacie rozhodnutie. 
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje (Predfinancovanie 5%) Úver Vlastné zdroje Spolu
  2 245 642,95 748 547,65       2 994 190,60
Mena    


Právne dokumenty