Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia rozvodne 110 kV v TM Kuzmice


Názov projektu:

"Modernizácia rozvodne 101 kv v TM Kuzmice"Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.  
 
 

Rozhodnutie EK č.  
     
Schvaľovací list č. 2522/M - 2007
  12.10.2007
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.      
     
Zmeny rozhodnutia č.     
 Dátum: 

Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 4 730 133,44 1 576 711,15
6 306 844,59
Mena

Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy  ELTRA spol s r.o. 2 927 283,94 stavebné práce 29.1.2008
ŽSR,ÚSPaR Košice
stavebný dozor
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       Február 2008
Začiatok realizácie projektu:                                                       11.02.2008
Predpokladané ukončenie projektu: 30.09.2008
Ukončenie projektu: 30.09.2008 - stavebná časť,  30.09.2008 - dozor  
Popis projektu a jeho prínosy:
Trakčná meniareň v Kuzmiciach bola postavená v roku 1963 a po vyše 40-ročnej prevádzke boli jej technologické ako aj stavebné časti značne opotrebované a zastaralé. Rozvodňa 110 kV  v TM Kuzmice je dôležitý energetický uzol prepájajúci 3 linky 110 kV.Vo vonkajšej časti  110 kV rozvodne boli v 5 poliach vymenené technické zariadenia,2 transformátory T1 a T2 boli kompletne zrepasované vrátane ich betónových základov. Na voľnej betónovej ploche bola položená nová zámková dlažba. Zrekonštruoval sa sklad na skladovanie olejov v sudoch a prázdnzch obalov.
Stav realizácie (konečný)
Stavba bola ukončená dňa  30.09.2008
Finančné plnenie (konečné)

Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Úver Vlastné zdroje Spolu

1 645 257,55 548 419,18     1 461 282,45 3 654 959,18
Mena  


Právne dokumenty