Železnice Slovenskej republiky


Kuzmice -Kalša - Slanec, modernizácia trakčného vedenia koľ. č.1 a koľ. č. 2


Názov projektu: Kuzmice - Kalša - Slanec, modernizácia trakčného vedenia , koľaj č.1 a koľaj č.2


Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.

 

Rozhodnutie EK č.
     
Schvaľovací list č. 2521/M - 2007
  12.10.2007
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.      
     
Zmeny rozhodnutia č.                                                         
 Dátum: 

Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 4 730 133,44 1 576 711,15
6 306 844,59
Mena

Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy  ELTRA spol s r.o. 6 200 730,83 stavebné práce 29.01.2008
ŽSR,ÚSPaR Košice
stavebný dozor
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       Február 2008
Začiatok realizácie projektu:                                                       11.02.2008
Predpokladané ukončenie projektu: 25.08.2008
Ukončenie projektu: 15.08.2008 - stavebná časť,  15.08.2008 - dozor  
Popis projektu a jeho prínosy:
Dôvodom tohto projektu bolo zrekonštruovanie zastaralého trakčného vedenia nad koľajami č.1 a č.2 v šírej trati "Kuzmice - Kalša - Slanec", ktoré bolo vybudované v roku 1961 .Táto modernizácia TV bola navrhnutá na rýchlosť 160 km/hod . Boli vymenené trakčné stožiare vrátane ich výzbroje, ako aj ich základy. Celková modernizácia sa týkala 10,3 km dlhého dvojkoľajového úseku z Kuzmíc do Slanca. Realizácia stavebných prác bola ukončená 15 08 2008 bez závad a nedorobkov.
Stav realizácie (konečný)
Stavba bola ukončená dňa  15.08.2008
Finančné plnenie (konečné)

Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu

4 333 649,44 1 444 549,81
    5 778 199,25
Mena
   


Právne dokumenty