Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS)


Názov projektu

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS)

Názov a sídlo prijímateľa

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

  Číslo Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311030B625   11.01.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311031B625 / 03.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 164 535,35 29 035,65    193 571,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) PRODEX spol. s r.o. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Rámcová dohoda 259 000,00  Dodanie projektovej dokumentácie,
inžinierska činnosť 
26.04.2014
1. čiastková zmluva o dielo 134 335,00  05.06.2014
2. čiastková zmluva o dielo 124 665,00  07.12.2016

Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

04/2014

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

04/2014

Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

12/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 05/2018
Miesto realizácie projektu
východné Slovensko – Košický kraj - Trebišov                                              
Popis projektu a jeho prínosy
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu budúcej stavby Terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov (TIOP). Úlohou následne budovaného terminálu bude integrácia druhov osobnej individuálnej (automobilovej, cyklistickej) a hromadnej (autobusovej a železničnej) dopravy.  TIOP Trebišov zabezpečí pre cestujúcich čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najbezpečnejšie prestupy medzi príslušnými druhmi dopráv prípadne spojmi rovnakého druhu. Umiestnenie navrhovanej činnosti stavby je plne v súlade s platným „Územným plánom mesta Trebišov (ÚPN)“, schváleným Mestským zastupiteľstvom č. 136 /2011 dňa 28.09.2011 a Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 108 /2011.
Stav realizácie konečný

V rámci projektu bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), ktorá bola dodaná na ŽSR dňa 10.07.2015. Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 26.02.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2016. Schvaľovacie rozhodnutie MDV SR k DÚR bolo vydané dňa 29.03.2016.  Zároveň bola v rámci projektu vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), ktorá bola dodaná na ŽSR dňa 07.06.2017. Dokumentácia preukazujúca zabezpečenie posúdenia TSI DSPRS bola dodaná na ŽSR dňa 03.10.2017. Schvaľovacie rozhodnutie MDV SR k DSPRS bolo vydané dňa 04.10.2017. Všetky stavebné povolenia boli vydané a nadobudli právoplatnosť v termíne do 26.02.2018. Právoplatné stavebné povolenia boli doručené na ŽSR dňa 27.02.2018. Gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia vydal dňa 17.07.2018 k projektovej dokumentácií súhlasné stanovisko.​

Finančné plnenie v € konenčé
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky) Vlastné zdroje  Spolu 
164 535,36   29 035,64 18 189,31 6,66 211 766,97

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty