Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti


Názov projektu:

ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311010B922 17.01.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311011B922 / 23.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti D311011B922 / 13.03.2018
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 104 048,00  194 832,00    1 298 880,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)

Združenie „Uzol Bratislava“ zastúpené vedúcim

združenia REMING CONSULT a.s.

Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy

Zmluva o dielo

1 298 880,00  Dodanie štúdie realizovateľnosti 21.06.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 239 200,00 20.02.2019
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 06/2016
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 20.06.2016
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 30.04.2019
Miesto realizácie projektu
Bratislava I - V
Popis projektu a jeho prínosy

Príprava komplexnej štúdie realizovateľnosti (ďalej len ŠR) pre modernizáciu železničného dopravného uzla Bratislava – štátna hranica SR/MR (ŽSR/GYSEV) a SR/RR (ŽSR/ӦBB). Štúdia realizovateľnosti bude vypracovaná na základe komplexnej analýzy súčasného stavu železničnej infraštruktúry a prevádzky v uzle, a súčasne navrhne koncepcie prepravných prúdov v uzle, reflektujúc všetky budúce potreby a potenciál tratí/ich prvkov v rámci multimodálneho/integrovaného dopravného systému.

Stav realizácie konečný

V rámci procesu spracovania štúdie realizovateľnosti, ktorý pozostával zo 6 etáp (Etapy 0 – 5),  bola skončená posledná Etapa 5. Dňa 30.04.2019 bola predložená finálna záverečná správa a štúdia realizovateľnosti po schválení Riadiacim výborom.

Finančné plnenie v € k 31.03.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

1 002 843,60

176 972,40

 

358 264,00

1 538 080,00

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty