Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2.etapa


Názov projektu: ŽSR, Žilina-Teplička, zriaďovacia stanica, 2.stavba, 2.etapa


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. K(2011) 9069  08.12.2011      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.        44/270/2010      17.02.2010 15.02.2010
Zmeny rozhodnutia č.                                                          Dodatok č.1 k ZoNFP,   Dodatok č.2 k ZoNFP
Dátum:  31.05.2011                     17.10.2011
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Výdavky nad rámec finančnej medzery Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 87 227 922,00 15 393 162  22 993 806,16 125 614 890,16
Mena        
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) EUROVIA CS a.s. ako vedúci ucastnik zdruzenia „Zdruzenie TEPLICKA" 122 890 085,16 € stavebné práce 19.06.2009

SGS Czech Republic s.r.o. Praha

2 564 600,00 € stavebný dozor 19.09.2009
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       23.07.2009
Začiatok realizácie projektu:                                                       23.07.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 30.11.2011 – stav. práce,31.05.2012 - stavebný dozor
Ukončenie projektu: 30.12.2011
Popis projektu a jeho prínosy:
Optimalizácia vlakotvorných a zriaďovacích kapacít, rozvoj služieb, zabezpečenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry a intermodálnej dopravy - projekt spolu s terminálom vytvára tzv. synergický efekt.
Stav realizácie konečný.

Stavba bola ukončená k 30.12.2011. Poskytovanie služby stavebným dozorom bolo ukončené k 30.05.2012.
V súčasnej dobe sa vykonáva zverovanie finančných nákladov stavby do HIM. Dňa 30.05.2013 bolo ÚRŽD zahájené kolaudačné konanie a v 25.týždni 2013 boli doplnené požadujúce doklady ku kolaudačnému konaniu. V 26.týždni 2013 bolo vykonané 3.meranie hodnôt úrovne imisií hluku podľa „Zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ EIA.

Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje(Predfinancovanie 5%) Úver Štátna dotácia / Kapitálové transfery Spolu
  75 101 720,05 13 253 244,71     29 539 968,24 117 894 933,00
Mena      


Právne dokumenty