Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ)


Názov projektu: ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  1247/A820/2015     21.12.205 22.12.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 67 899,70 11 982,30   79 882,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT a.s.  79 882,00 dodanie projektovej dokumentácie 11.04.2014
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  06/2013
Začiatok realizácie projektu:  06/2013
Predpokladané ukončenie projektu: 06/2015
Ukončenie projektu: 06/2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Zabezpečenie a zhotovenie EIA a DSZ pre Terminály osobnej integrovanej prepravy: Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá Garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa.
Stav realizácie k 29.12. 2015.
Projekt ukončený.
Finančné plnenie k 29.12.2015
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje Spolu
           79 882,00 79 882,00
Mena           €


Právne dokumenty