Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ)


Názov projektu: ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  1247/A820/2015     21.12.2015 22.12.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 67 899,70 11 982,30   79 882,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT a.s.  79 882,00 dodanie projektovej dokumentácie 11.04.2014
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  06/2013
Začiatok realizácie projektu:  06/2013
Predpokladané ukončenie projektu: 06/2015
Ukončenie projektu: 06/2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Zabezpečenie a zhotovenie EIA a DSZ pre Terminály osobnej integrovanej prepravy: Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá Garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa.
Stav realizácie konečný.
Projekt ukončený.
Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje Spolu
   67 899,70  11 982,30       79 882,00
Mena       


Právne dokumenty