Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Košice, 1. etapa výstavby


Názov projektu: ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Košice, 1. etapa výstavby


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  1153/2700/2012     30.07.2012 11.07.2012
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP
 Dátum:  23.10.2012
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 33.312.839,41 5.878.736,37 2.149.748,84 41.341.324,66
Mena  €
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)        
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  06/2012
Začiatok realizácie projektu:   
Predpokladané ukončenie projektu: 06/2015
Ukončenie projektu: 11/2013
Popis projektu a jeho prínosy:

Terminál bude slúžiť ako prekládkové miesto medzi železničnou a cestnou nákladnou dopravou a v rámci železničnej dopravy tiež medzi železničnými vozňami normálneho a širokého rozchodu a na dočasné (prevádzkové) skladovanie IPJ na úložných plochách.

V rámci 1. etapy je plánovaná výstavba :

  • v areáli TIP : 1 koľaj NR, 2 koľaje ŠR dĺžky 750 m a spevnené úložné plochy pre IPJ. Tieto budú obsluhované dvoma koľajovými portálovými žeriavmi s únosnosťou 45 t na spreadri, prekladajúcich tovar medzi dopravnými prostriedkami navzájom (vlak NR/vlak ŠR, vlak/nákladný automobil a opačne) alebo z dopravných prostriedkov na skladovaciu (úložnú) plochu a opačne
  • mimo areál TIP : 1 vchodovo-odchodová koľaj NR dĺžky 800 m v rámci novonavrhovanej ŽST Hutníky TIP, výťažná koľaj NR dĺ.750 m, spojovacia koľaj ŠR z TIP do ŽST Haniska pri Košiciach ŠRT,
  • z pozemných objektov bude vybudovaná administratívna a prevádzková budova, záchytná vaňa s prístreškom, prístrešok pomocného stavadla a objekt záchytnej stanice,
  • okrem toho: parkovisko pre nákladné a osobné autá, prístupová cestná komunikácia.

Navrhovaná 1. etapa TIP spĺňa podmienky Dohody AGTC a v plánovanom rozsahu má dostatočnú výkonnosť s ohľadom na výsledok prieskumu potenciálu tovarov vhodných pre kombinovanú dopravu.

Stav realizácie konečný.
Európska komisia Brusel vydala „Rozhodnutie“ zo dňa 17.07.2013 o štátnej pomoci pod č. SA.34369-2013/C, na základe ktorého pre projekty TIP Bratislava, Leopoldov a TIP Košice nebola potvrdená notifikácia štátnej pomoci, preto realizácia v rámci OPD nie je možná. Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia EK MDVRR SR požiadalo o zrušenie prebiehajúcich verejných súťaží a zrušenie platnosti zmlúv o poskytnutí NFP. Medzi Poskytovateľom NFP (MDVRR) a Prijímateľom NFP (ŽSR) bola uzavretá dňa 07.11.2013 "Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. 1153/2700/2012 zo dňa 30.07.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2012", čím boli ukončené všetky aktivity projektu.
Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
             
Mena       


Právne dokumenty