Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ)


Názov projektu: ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  128/A800/2015     18.02.2015 04.03.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP

30 459,75

5 375,25

 

35 835,00

Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) PRODEX spol.s.r.o. 259 000,00 Projektová príprava, zámer EIA, DSZ, 22.04.2014
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  06/2014
Začiatok realizácie projektu:  06/2014
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2015
Ukončenie projektu: 06/2015 
Popis projektu a jeho prínosy:

Predmet  stavby predstavuje vybudovanie terminálu osobnej prepravy v mieste terajšej železničnej stanice Trebišov. Terminál umožní priame spojenie súpravami osobnej dopravy, odchádzajúcimi alebo prechádzajúcimi cez TIOP, mesta Trebišov s mestskou aglomeráciou Košice. V súlade s dlhodobými plánmi má byť  terminál prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby umožnili presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. K bezproblémovému prestupu má slúžiť stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu. Cieľom uvedenej stavby je presmerovanie prímestskej dopravy z individuálnej dopravy na spoločenskú koľajovú dopravu , ako aj prevzatie dopravy zo zaťažených tratí z cestnej hromadnej dopravy – autobusov na veľkokapacitnú železničnú dopravu. Na odbremenenie ciest má nesporný význam zapojenie koľajovej dopravy do systému integrovanej prímestskej  a mestskej koľajovej dopravy. 

Stav realizácie konečný

Výstupom projektu je projektová dokumentácia EIA, DSZ a IČ t.j. posúdenie projektu z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zabezpečenie protokolu o vykonaní štátnej expertízy. Dňa 28.08.2014 bola vyhotovená dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, na ktorú OÚ Trebišov dňa 03.10.2014 vydal vyjadrenie podľa  §18 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Dňa 27.02.2015 bola zo strany zhotoviteľa vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru, ku ktorej MDVRR vypracovalo dňa 18.05.2015 protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 5/2015.

Tieto aktivity sú podkladom pre ďalšie pokračovanie projektu ďalšími stupňami projektovej dokumentácie a to Dokumentáciou pre územné rozhodnutie, (na ktoré už bolo  vydané územné rozhodnutie dňa 26.02.2016, ktoré dňa 29.03.2016 nadobudlo právoplatnosť), DSPRS a IČ pre vydanie stavebného povolenia.

Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  29 660,75 5 234,25       34 895,00
Mena       


Právne dokumenty