Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto


Názov projektu: ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  870/A800/2014     22.08.2014 16.09.2014
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Výdavky nad rámec finančnej medzery Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 5 235 655,47 923 939,20 972 042,09 7 131 636,76
Mena  €
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) TSS GRADE a.s. 5 604 592,52 realizácia stavebných prác 13.09.2014
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  09/2014
Začiatok realizácie projektu:  30.09.2014
Predpokladané ukončenie projektu: 30.09.2015 
Ukončenie projektu: 30.09.2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu je vybudovanie terminálu osobnej prepravy v mieste terajšej zastávky Moldava nad Bodvou - mesto.   Z hľadiska železničnej dopravy to bude železničná zastávka bez dopravnej obsluhy.  Terminál  umožní priame spojenie súpravami osobnej dopravy mesta Moldava nad Bodvou s mestskou aglomeráciou Košice. V súlade s dlhodobými plánmi má byť prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby sa umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu.
Konenčý stav realizácie

Prebehla realizácia projektu „Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto“ s odovzdaním a prebratím stavby 30.09.2015. Od 13.12.2015 začala na Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto prevádzka.

Konečné finančné plnenie
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia/Kapitálové transfery  Úver Vlastné zdroje Spolu
  4 235 735,71 747 482,78 61 851,01     5 045 069,50
Mena      


Právne dokumenty