Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia


Názov projektu: ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.           
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       138/270/2010     06.09.2010 21.09.2010
Zmeny rozhodnutia č.  Dodatok č.1 k ZoNFP,      Dodatok č.2 k ZoNFP    
Dátum 16.12.2011                        11.08.2015    
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 138 380,00 24 420,00   162 800,00
Mena    
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) "Združenie METROPROJEKT SUDOP"

148 000,00 €

projektová príprava, zámer EIA, DSZ, DUR, DSPRS vrátane IČ a AD

06.06.2011
 

 

   
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:    10/2010
Začiatok realizácie projektu:   06/2011
Predpokladané ukončenie projektu: 12/2015
Ukončenie projektu: 30.11.2015 
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu je vybudovanie terminálu osobnej prepravy v mieste terajšej zastávky Moldava nad Bodvou - mesto.   Z hľadiska železničnej dopravy to bude železničná zastávka bez dopravnej obsluhy.  Terminál  umožní priame spojenie súpravami osobnej dopravy mesta Moldava nad Bodvou s mestskou aglomeráciou Košice. V súlade s dlhodobými plánmi má byť prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby sa umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu.
Stav realizácie  konečný
Dňa 11.08.2015 nadobudol účinnosť dodatok č.2 k Zmluve o NFP, ktorým sa predĺžila platnosť  ZoNFP do 31.12.2015. Do 30.09.2015 prebiehala realizácia stavby, počas ktorej sa vykonával autorský dozor, ktorý bol súčasťou ZoD č.5672/MP. V mesiaci november sa uskutočnili 4 kolaudačné konania. Na základe stavebného povolenia č.j. 19826/2014/C343-SŹDD/54209 zo dňa 27.08.2014, vydaného MDVRR SR, Sekciou železničnej dopravy sa uskutočnilo kolaudačné konanie dňa 23.11.2015. Dňa 24.11.2015 sa uskutočnili 2 kolaudačné konania a to  na základe stavebného povolenia č.j. 372/2014 zo dňa 31.07.2014 , vydaného mestom Moldava nad Bodvou ako príslušným špeciálnym stavebným úradom  a stavebného povolenia č.j. 371/2014 zo dňa 21.07.2014 , vydaného mestom Moldava nad Bodvou. Na základe stavebného povolenia č.j. OU-KS-OSZP 2014/005928 zo dňa 02.09.2014, vydaného Okresným úradom Košice – okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie sa uskutočnilo kolaudačné konanie dňa 26.11.2015.
Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia Úver Vlastné zdroje Spolu
  120 760,19

21 310,64

    84,64 142 155,47
Mena             


Právne dokumenty