Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša)


Názov projektu: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. C(2013) 3770 final 18.06.2013      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       158/170/2010       12.10.2010  12.10.2010
Zmeny rozhodnutia č.                          Dodatok č.1 k ZoNFP;  Dodatok č.2 k ZoNFP
Dátum:  07.11.2012;                12.10.2013
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Výdavky nad rámec finančnej medzery Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP   196 468 579,00  34 670 926,00  44 512 244,82  275 651 749,82
Mena        
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie ŽSR-Beluša 289 890 624,82 stavebné práce 12.11.2009

SD Beluša s.r.o.

7 562 750,00 stavebný dozor 05.02.2010
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       25.11.2009
Začiatok realizácie projektu:  25.11.2009
Predpokladané ukončenie projektu: máj 2014
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
Modernizácia bude spočívať v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov, odstránenie úrovňového kríženia komunikácií so železničnou traťou, zabezpečenie mimoúrovňového prístupu cestujúcej verejnosti k nástupištiam, čím bude zabezpečená bezpečnosť cestujúcich a zvýši sa kultúra cestovania.
Stav realizácie konečný

Stavba bola ukončená v súlade s harmonogramom stavebných prác a Zmluvou o Dielo dňa 04.05.2014. Boli ukončené a odovzdané nasledovné ucelené časti stavieb (UČS):
UČS 33 : ŽST. Trenčianska Teplá
UČS 34 : traťový úsek Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom
UČS 35: ŽST. Dubnica nad Váhom

UČS 36 : traťový úsek Dubnica nad Váhom – Ilava

UČS 37: ŽST. Ilava
UČS 38: traťový úsek Ilava – Ladce

UČS 39: ŽST. Ladce

UČS 40: traťový úsek Ladce - Beluša

Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory sú užívaniaschopné a slúžia účelu na ktoré boli vybudované. V súčasnej dobe prebiehajú legislatívne úkony spojené s odovzdaním a prevzatím stavebných objektov do majetku, správy a údržby vyšším územným celkom a samosprávam.

Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia  / Kapitálové transfery Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  176 870 165,22 31 212 382,17

26 234 608,00

  23 056 957,61 257 374 113,00
Mena  


Právne dokumenty