Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - VI.etapa (úsek Beluša - Púchov)


Názov projektu: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  438/B300/2013      12.04.2013  11.04.2013
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 84 318 684,37 14 879 767,37 6 248 804,43 105 447 256,63
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) združenie „Združenie Púchov“ zastúpené OHL ŽS, a.s. 91 803 177,63   07.03.2012
Inžinierske združenie BELUŠA - PÚCHOV zastúpené INFRAM SK s.r.o. 1 675 266,00   02.05.2013
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  03/2012
Začiatok realizácie projektu:  07.03.2012
Predpokladané ukončenie projektu: 04/2015
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:

Hlavnou úlohou projektu je zlepšiť prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba bude spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. Modernizácia železničnej trate pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov.  Hlavnými kritériami modernizácie je:
- zvýšenie traťovej rýchlosti do 160km/hod a únosnosť železničného zvršku pre triedu zaťažiteľnosti D4 UIC:
- priechodnosť železničných mostných stavieb pre zaťažovací vlak UIC – 71 :
- vylúčenie úrovňových priecestí a vybudovanie nových konštrukcii nadjazdov podjazdov a podchodov so súvisiacimi cestnými komunikáciami :
- komplexná prestavba trakčného vedenia s možnosťou miestneho a diaľkového ovládania :
- nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie  na princípe elektronického stavadla ovládané z dispečerského centra v Žst. Púchov a nového traťového zabezpečovacieho zariadenia systémom   automatických hradiel s nadstavbou pre kontrolu rýchlostí, ktorého súčasťou je aj vlakový zabezpečovač
- eliminácia negatívnych účinkov vplyvu železničnej dopravy na životné prostredie ako   napr. realizácia protihlukových stien, zachytávanie a odvádzanie vôd zo železničného telesa a i.

Konečný stav realizácie.

Stavba bola ukončená v súlade so zmluvou o dielo dňa 30.9.2015. 

Konečné finančné plnenie.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia/Kapitálové transfery  Úver Vlastné zdroje Spolu
  63 047 163,48 11 125 970,01 7 927 714,44   6 225 641,21 88 326 489,14
Mena   €    


Právne dokumenty