Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - I. etapa a II. Etapa ( úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce )


Názov projektu: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - I. etapa a II. Etapa ( úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce )


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. C(2013) 1880 final 03.04.2013      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.         94/270/2010     07.05.2010 10.05.2010
Zmeny rozhodnutia č.                                                          Dodatok č.1 k ZoNFP;   Dodatok č.2 k ZoNFP;
Dátum:  10.05.2010;                    10.08.2013;
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Výdavky nad rámec finančnej medzery Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 195 154 622,00 34 439 052,00 45 395 156,09 274 988 830,09 
Mena        
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie "Nové Mesto - Zlatovce 2009" 263 837 504,59 stavebné práce 26.08.2009

Inžinierske združenie Zlatovce

7 463 000 stavebný dozor 26.08.2009
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       29.09.2009
Začiatok realizácie projektu:                                                       29.09.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 28.05.2013
Ukončenie projektu: 28.05.2013
Popis projektu a jeho prínosy:
Modernizácia technickej infraštruktúry trate na predmetnom úseku, ktorý je ako súčasť európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle Acquis Communautaire (napr. TSI) a  dohôd AGC a AGTC.
- skvalitnenie dopravnej infraštruktúry SR homogenizáciou ťahu Bratislava - Žilina,
- zapojenie SR do medzinárodných koridorov železničných trás,
- zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy,
- zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania,
- zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia v okolí železničných tratí
Konenčý stav realizácie.

Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory boli odovzdané a prevzaté k 28.05.2013, stavba bola ukončená v súlade so zmluvou o dielo. 

Konečné finančné plnenie.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia / Kapitálové transfery Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  179 661 994,64 31 705 057,83 11 479 683,70  

16 096 620,78

238 943 356,95
     €Právne dokumenty