Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/), časť Považská Teplá /mimo/ - Dolný Hričov /mimo/


Názov projektu: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/), časť Považská Teplá /mimo/ - Dolný Hričov /mimo/


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  966/A822/2014     10.11.2014  11.11.2014 
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok k ZoNFP č.1
Dátum:  27.11.2014
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 52 431 386,61 9 252 597,64 11 401 305,15 73 085 289,40
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) „Združenie TEBS“ 127 790 851,10 realizácia stavebných prác 19.12.2013
DEC International s.r.o. 636 970,00 poskytovanie služby stavebného dozoru  25.09.2014
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  06.02.2014
Začiatok realizácie projektu:  06.02.2014
Predpokladané ukončenie projektu: 06.02.2017
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt je jedným zo súboru stavieb V. európskeho koridoru. Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej trate v úseku Považská Teplá (mimo)- Žilina (mimo), modernizácia železničných staníc a zastávok v zmysle zásad a požiadaviek predpisov a technických noriem ŽSR, národnej a európskej legislatívy. Bude zmodernizovaný úsek s celkovou dĺžkou 22,8 km, ktorého súčasťou je okrem koľajového zvršku aj modernizácia trakčného vedenia, zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, výstavba nástupísk, výstavba a rekonštrukcia mostov, priepustov, podchodov pre cestujúcich a verejnosť. Cieľom modernizácie je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej infraštruktúry, skrátiť časy prepravy osôb a nákladu, zvýšiť jazdný komfort a zatraktívniť cestovanie. Vo vzťahu k imobilným cestujúcim a osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie sa projektom zabezpečí plnohodnotný, bezbariérový prístup k železničnej infraštruktúre podľa najnovších zásad stanovených Európskou komisiou- tzv. interoperabilita.
Stav realizácie k 31.03.2016

POVAŽSKÁ TEPLÁ – BYTČA:  Zmodernizované obidve koľaje 1 a 2, realizácia preložky trate, vybudovanie zárubného múru , dve železničné zastávky s podchodmi pre verejnosť v Predmieri a v Plevníku – Drienové. Pre riadenie dopravy vybudovaná nová výhybňa Plevník – Drienové. Všetky železničné priecestia zrušené  a vybudovanie troch cestných nadjazov vrátane priľahlých komunikácií – odovzdanie do predčasného užívania. Prestavba troch železničných mostov.

Žst. BYTČA:  Kompletná rekonštrukcia a modernizácia žel. stanice vrátane predstaničných priestorov, vybudovanie novej čelnej a nakladacej rampy a podchodu pre peších. Do predčasného užívania vybudovaný nový cestný nadjazd. Rekonštrukcia trafostanice a trakčnej meniarne

BYTČA- DOLNÝ HRIČOV: realizácia novej preložky trate vrátane dvoch nových železničných mostov.

Na  všetkých troch UČS: zriadenie nových elektronických zariadení , montáž nového trakčného vedenia, preložky inžinierskych sieti a zabezpečenie obyvateľstva pred nežiaducimi účinkami hluku vybudovaním protihlukových stien.

Žst. DOLNÝ HRIČOV:  Od začiatku roku 2016  sa zdemontovali sa staré trakčné podpery, základy a prevesilo sa trakčné vedenie. Vykonali sa preložky káblov do nových kábelových trás a vybudovalo sa nové hniezdo pre bociana v blízkosti pôvodného, ktoré bolo umiestnené priamo v koľajisku. V stanici sa zrealizovala montáž nových osvetľovacích veží. Od  1.3. 2016 prebiehajú práce na  žilinskom zhlaví a na nepárnej skupine staničných koľají, vrátane železničnej  vlečky do Zväzu pre skladovanie zásob,  Terminál Horný Hričov (Slovnaft).  Buduje sa nová preložka trate (mimo pôvodného telesa) pre žst. Dolný Hričov.

DOLNÝ HRIČOV – ŽILINA: Od začiatku roku sa vybudovali nové betónové základy pre trakčné podpery,   prevesilo sa TV, vybudovali  sa preložky káblov a ukoľajnenie oceľových konštrukcií.  Súvisle  prebiehajú práce na novom cestnom nadjazde v Hornom Hričove vrátane prípojnej komunikácie.

Finančné plnenie k 31.03.2016
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia / Kapitálové transfery  Úver Vlastné zdroje  Spolu
  47 101 302,06 8 311 994,46 13 934 128,96   4 776 046,68 74 123 472,16
Mena       


Právne dokumenty