Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať - projektová príprava DSP, DRS, DVZ


Názov projektu: ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať - projektová príprava DSP, DRS, DVZ


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  3/2700/2012     22.12.2011  02.12.2011
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP,       Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP
 Dátum:  23.10.2012,                       05.06.2015
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 4.657.660,00 821.940,00   5.479.600,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Reming Consult, a.s. 5.474.750,00 Projektová dokumentácia 05.05.2012
Reming Consult, a.s. 4.850,00 Autorský dozor 05.05.2012
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  04/2011
Začiatok realizácie projektu:  04/2011
Predpokladané ukončenie projektu: 06/2015
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt bude riešiť modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, zvýšiť úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie konečný
Projekt GSM-R  je ukončený.
Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje  Spolu
          2 228 188,70 2 228 188,70
Mena         


Právne dokumenty