Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1.etapa, projektová dokumentácia


Názov projektu: ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1.etapa, projektová dokumentácia


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  2445/2700/2011     01.07.2011 21.07.2011
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP;   Dodatok č.1 k ZoNFP
 Dátum:  21.02.2012                     23.10.2012
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 3 908 762,55 689 781,63 913 708,84 5 512 253,02
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie SUDOP BRNO-IKP 2 473 287,00 Projektové práce a IČ  06.06.2011
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  05/2011
Začiatok realizácie projektu:  05/2011
Predpokladané ukončenie projektu: 05/2014
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Predmetom prípravy a realizácie stavieb súboru IKD KE je zabezpečenie a vytvorenie fungujúceho systému integrovanej koľajovej dopravy ako v samotnom meste Košice, tak aj na území Košického samosprávneho kraja s prepojením tratí IKD na sieť ŽSR s vybudovaním Terminálu (Sever), ktorý zabezpečí prechod a prestup cestujúcich z jednotlivých druhov dopravných prostriedkov vzájomne.
Stav realizácie konečný

Na stavbu ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1.etapa, projektová dokumentácia, Námestie Maratónu mieru- Staničné námestie s napojením na ŽSR (3.stavba) je vydané právoplatné územné rozhodnutie zo dňa 6.02.2013. Na ostatné dve stavby (č.2 a č.4)boli vykonané štátne expertízy a dokončené dokumentácie pre ÚR. DSPRS 3. stavby, ktorú ŽSR má odovzdalo  15.10.2013 mestu Košice, ktoré bude na základe rozhodnutia MDVaRR zabezpečovať samotnú realizáciu tejto stavby. Na základe doporučenia  MDVaRR SR z februára 2014 je projektovanie realizačnej dokumentácie  2.a 4.stavby(trasa od NMM na sídlisko Ťahanovce)  pozastavená do doby, kým nebude vypracovaná a schválená Stratégia rozvoja dopravy v meste Košice. ŽSR po dohode so zhotoviteľom projektovej dokumentácie uzatvorilo so Združením „SUDOP Brno -IKP „ Dodatok č.3 k Zmluve o dielo, ktorou sa skončila zmluva dňa 18.11.2015 a na projekte sa ďalej nepracuje.

Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (ostatné výdavky)  Úver Vlastné zdroje Spolu
3. etapa 801 021,15 141 356,69  14 577,00   4 515,25 961 470,09
2.  a 4. etapa     716 537,01     716 537,01
Spolu 801 021,15 141 356,69 731 114,01   4 515,25 1 678 007,10
Mena       


Právne dokumenty