Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto, projektová dokumentácia


Názov projektu: "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto, projektová dokumentácia"


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

904/B300/2013

   

16.07.2013

02.07.2013

Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 1 810 814,50 319 555,50   2 130 370,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) PRODEX spol. s .r.o. Bratislava 1 996 700,00

projektová príprava, zámer EIA, DSZ, DÚR, DSPRS vrátane IČ a AD

10.12.2012
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  12/2012
Začiatok realizácie projektu:  12/2012
Predpokladané ukončenie projektu: 12/2014
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom je dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich jednak zlepšením dynamiky jazdy, lepšou vybavenosťou trate ako aj lepším súbehom osobných a nákladných vlakov na elektrifikovanom úseku Haniska pri Košiciach - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. Elektrifikáciou trate sa vytvorí predpoklad na prepojenie trate s pripravovaným integrovaným systémom osobnej koľajovej dopravy Košice.
Stav realizácie k 31.03.2016

Bol dodaný Zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). V decembri 2013 boli vyhotovené a dodané DSZ a DÚR spolu s výsledkami potrebných prieskumov. Na DSZ bol vydaný protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 03/2014 zo dňa 10.6.2014. GR ŽSR vydalo Odborný posudok DÚR pod č. 02959 zo dňa 28.4.2014. MDVRR SR schválilo DÚR vydaním Schvaľovacieho rozhodnutia projektu stupňa DÚR pod č. 07963/2014/C300-SŽDD/45761 zo dňa 22.07.2014. Mesto Moldava nad Bodvou vydalo na stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 110/2014 zo dňa 14.4.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.8.2014 na základe rozhodnutia Mesta Moldava nad Bodvou č. 569/2014 zo dňa 19.7.2014. Dňa 19.12.2014 bol uzatvorený dodatok č. 1 k ZoD. Predmetom dodatku č. 1 je úprava termínov dodanie jednotlivých stupňov PD a výkonu inžinierskej činnosti, ako aj zníženie zmluvnej ceny v dôsledku vypustenia časti inžinierskej činnosti. K posunu termínov plnenia došlo na základe oneskoreného majetkovo právneho vysporiadania jestvujúceho železničného telesa v traťovom úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou zo strany objednávateľa, ako aj v dôsledku oneskoreného vydania právoplatného územného rozhodnutia po predchádzajúcom odvolaní sa k pôvodnému zneniu územného rozhodnutia zo 14.4.2014. Dodatkom č. 1 sa zmenil aj predpokladaný termín ukončenia projektu na 06/2015. V januári 2015 bola vyhotovená a dodaná projektová dokumentácia stupňa DSPRS. Dňa 22.05.2015 bol uzatvorený dodatok č. 2. Predmetom dodatku č. 2 je úprava výkonu inžinierskej činnosti a úprava ceny v nadväznosti na spresnenie počtu vlastníkov, u ktorých je potrebné vykonať majetkovo právne vysporiadanie. Dňa 29.6.2015 bol uzatvorený dodatok č. 3. Ide o termínový dodatok, ktorým sa mení termín dodania schvaľovacieho rozhodnutia DSPRS, právoplatných stavebných povolení, projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa a termín ukončenia inžinierskej činnosti na 31.10.2015. V súvislosti s nedostatkami v činnosti Katastrálneho odboru Okresného úradu Košice - okolie a Spoločných stavebných úradov bol dňa 16.11.2015 uzatvorený dodatok č. 4 k ZoD č. 12XK24001. Týmto časovým dodatkom sa zmenil termín majetkovo právneho vysporiadania na 31.10.2016, termín na ukončenie inžinierskej činnosti sa zmenil na 31.12.2016 a termín na dodanie DVZ je do 2 mesiacov od doručenia schvaľovacieho rozhodnutia DSPRS projektantovi.    

Finančné plnenie k 31.03.2016
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  1 224 833,93 216 147,17       1 440 981,10
Mena       


Právne dokumenty