Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany, prípravná a projektová dokumentácia (TEŠ, EIA)


Názov projektu: ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate  Leopoldov - Nitra - Šurany, prípravná a projektová dokumentácia (TEŠ, EIA)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  215/B300/2013       28.02.2013 11.01.2013
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP
 Dátum:  08.11.2013
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 254 551,20 44 920,80   299 472,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Reming Consult,a.s. 299 472,00  predprojektová  príprava 01.08.2013
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  04/2013
Začiatok realizácie projektu:  08/2013
Predpokladané ukončenie projektu: 06/2015
Ukončenie projektu:  04/2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Vypracovanie technicko - ekonomickej štúdie (TEŠ), posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) vrátane zabezpečenia súvisiaceho výkonu inžinierskej činnosti.
Stav realizácie konečný
Bolo ukončené spracovanie technicko-ekonomickej štúdie a spracovanie Zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dňa 28.04.2015 bolo zo strany zhotoviteľa projektu predložené Záverečné stanovisko MŽP SR. Projekt je ukončený.
Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  254 551,20 44 920,80       299 472,00
Mena       


Právne dokumenty