Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia


Názov projektu: ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  2457/2700/2011     27.06.2011 21.07.2011
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP,  Dodatok č.2 k ZoNFP,  Dodatok č.3 k ZoNFP
 Dátum:  21.02.2012,                17.10.2012                 06.12.2014
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 2 753 330,20 485 881,80 644 342,40 3 883 554,40
Mena
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT a.s 3 239 212,00 vypracovať a dodať PD 22.08.2012
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  marec 2011
Začiatok realizácie projektu:  01.03.2011
Predpokladané ukončenie projektu: december 2015
Ukončenie projektu: jún 2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt rieši spracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie autorského dozoru na modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu. Ide o uzlové prepojenie projektov „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod", „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Krasno nad Kysucou" a „ŽSR Žilina-Teplička zriaďovacia stanica, 2.stavba, 2. etapa". Má za cieľ zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC". Zároveň ide o sprevádzkovanie vozebného ramena Bratislava - Žilina jednofázovým systémom 25 kV, 50hz.
Stav realizácie konečný

V rámci OPD na príprave projektu stavby „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ boli vypracované tieto stupne projektovej dokumentácie: Zámer stavby v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o vplyve stavby na životné prostredie počas zisťovacieho konania orgán ochrany životného prostredia OÚŽP Žilina rozhodol, že stavba sa bude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. následne bola projektantom vypracovaná Správa o hodnotení. Orgán ochrany prírody na základe predloženej Správy o hodnotení vydal Záverečné stanovisko. Podmienky Záverečného stanoviska sa ďalej premietli do ďalších stupňov PD. Následne bola vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. DSZ bola postúpená k výkonu štátnej expertízy na MDVRR SR. MDVRR SR vydalo Protokol o vykonaní štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce kde stanovilo hodnotu verejnej práce predmetnej stavby. Posledným stupňom PD v rámci OPD bolo vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR). Vypracovaná DÚR bola zaslaná v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. stavebného zákona stavebnému úradu Mesta Žilina k územnému konaniu za účelom získania územného rozhodnutia. Mesto Žilina po ukončení procesu územného konania vydalo územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6/2015. Následne MDVRR SR vydalo Schvaľovacie rozhodnutie DÚR (6/2015) predmetnej stavby čím proces projektovej prípravy stavby: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ v rámci OPD bol úspešne ukončený. 

Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  2 730 647,41

481 878,95

      3 212 526,36
Mena       


Právne dokumenty