Železnice Slovenskej republiky


Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov - projektová príprava DUR


Názov projektu: Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov, projektová príprava DÚR


KF - Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       159/270/2009     21.10.2009 16.10.2009
Zmeny rozhodnutia č.    Dodatok č.1 k ZoNFP;   Dodatok č.2 k ZoNFP;   Dodatok č.3 k ZoNFP;  Dodatok č.4 k ZoNFP
 Dátum:  11.10.2010                     29.02.2012                      13.07.2012                    23.10.2012
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 349 350,00 61 650,00   411 000,00
Mena  €    
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia vrátane IČ) Prodex s.r.o, Bratislava 407 936,00 € projektová príprava, DUR 16.11.2009
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:          11/2009
Začiatok realizácie projektu:  16.11.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 05/2012
Ukončenie projektu: 31.08.2012
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu je modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy s vybudovaním „Verejného Terminálu intermodálnej prepravy v Leopoldove“. Projektová príprava zabezpečuje vypracovanie dokumentácie DÚR. Uvedená dokumentácia bude spracovaná tak, aby spĺňala aj náležitosti stavebného zámeru so zabezpečením protokolu štátnej expertízy a všetky potrebné náležitosti na získanie územného rozhodnutia a vydania Schvaľovacieho rozhodnutia. Výber zhotoviteľa podľa žltej knihy FIDIC bol zastavený.
Stav realizácie konečný.
DSZ a DÚR boli odovzdané v 11 a 12/2011, ÚR nadobudlo právoplatnosť 31.08.2012, a tým bol projekt ukončený.
Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia / Kapitálové transfery Úver Vlastné zdroje Spolu
  344 031,52 60 711,44       404 742,96
Mena €        


Právne dokumenty