Železnice Slovenskej republiky


Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice - projektová príprava DSZ, DÚR


Názov projektu: Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice, projektová príprava DSZ, DÚR


KF - Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       170/270/2009     15.12.2009 02.12.2009
Zmeny rozhodnutia č.    Dodatok č.1 k ZoNFP;  Dodatok č.2 k ZoNFP;  Dodatok č.3 k ZoNFP
Dátum:  29.09.2011                     21.02.2012                    23.10.2012
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 349 350,00 61 650,00   411 000,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia vrátane IČ) sudop TRADE spol. s.r.o, Košice 410 000,00 projektová príprava, DSZ, DÚR vrátane IČ 25.01.2010
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:          11/2009
Začiatok realizácie projektu:  25.01.2010
Predpokladané ukončenie projektu: 30.11.2010
Ukončenie projektu: 23.11.2011
Popis projektu a jeho prínosy:
Vybudovanie veľkokapacitného terminálu za účelom poskytovania kvalitných terminálových služieb založených na nediskriminačnom prístupe v prepojení na logistické centrá za účelom efektívneho zabezpečenia logistických služieb. Ide o výstavbu terminálu v rámci Prioritnej osi 3 „Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy (IP)“, ktorej cieľom je vybudovanie základnej siete verejných terminálov intermodálnej prepravy podľa parametrov dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch (AGTC) z prostriedkov Kohézneho fondu.
Stav realizácie konečný.

Európska komisia Brusel vydala „Rozhodnutie“ zo dňa 17.07.2013 o štátnej pomoci pod č. SA.34369-2013/C, na základe ktorého pre projekty TIP Bratislava, Leopoldov a TIP Košice nebola potvrdená notifikácia štátnej pomoci, preto realizácia v rámci OPD 2007 - 2013 nie je možná. Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia EK MDVRR SR požiadalo o zrušenie prebiehajúcich verejných súťaží a zrušenie platnosti zmlúv o poskytnutí NFP. Spracovaná projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre prípadnú realizáciu stavby v programovom období 2014 – 2020.

Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  266 954,71 47 109,66       314 064,37
Mena       


Právne dokumenty