Železnice Slovenskej republiky


Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava - projektová príprava DÚR


Názov projektu: Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava, projektová príprava, DÚR


KF - Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného  finančného príspevku č.       160/270/2009     21.10.2009 16.10.2009
Zmeny rozhodnutia č.    Dodatok č.1 k ZoNFP;  Dodatok č.2 k ZoNFP;  Dodatok č.3 k ZoNFP
 Dátum:  30.06.2011;    29.02.2012;                  23.10.2012
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP  345 950,00 61 050,00   407.000,-
Mena    
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia vrátane IČ) PRODEX s.r.o., Bratislava 404 916,40 € Projektová príprava, DUR 28.10.2009
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:          01.08.2009
Začiatok realizácie projektu:  28.10.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 11/2011
Ukončenie projektu: 20.09.2011
Popis projektu a jeho prínosy:
Výkonný terminál s veľkou kapacitou, ktorý bude plniť funkciu terminálu využívaného na trimodálny spôsob prekládky v režime vodná doprava – železničná doprava – cestná doprava. Terminál bude zriadený v bratislavskom prístave – lokalita Pálenisko .
Stav realizácie konečný.
Zhotoviteľ ukončil všetky práce na projektovej príprave a IČ. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20.09.2011, a tým bol projekt ukončený.
Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Úver Vlastné zdroje Spolu
 

343 088,47

60 545,02

      403 633,49
Mena     


Právne dokumenty