Železnice Slovenskej republiky


Trakčná meniareň Borša, modernizácia


Názov projektu: Trakčná meniareň Borša, modernizácia


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  1059/A80/2015     20.10.2015 06.11.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 4 593 154,92 810 556,72   5 403 711,67
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)        
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:   
Začiatok realizácie projektu:   
Predpokladané ukončenie projektu:  
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
 
Stav realizácie.
 
Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  4 541 594,93 801 457,95     363 342,68 5 706 395,56
Mena     


Právne dokumenty