Železnice Slovenskej republiky


Terminál intermodálnej prepravy Žilina, projektová príprava - EIA


Názov projektu: Terminál intermodálnej prepravy Žilina, projektová príprava- EIA


KF - Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       18/270/2009     09.04.2009 30.03.2009
Zmeny rozhodnutia č.    Dodatok č.1 k ZoNFP; Dodatok č.2 k ZoNFP
 Dátum:  14.08.2009; 07.07.2010
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP  21 773,81 3 842,44   25 616,25
Mena    
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia vrátane IČ) Reming Consult, a.s. Bratislava 455 665,00 € proj. dokumentácia 13.02.2009
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:          01.03.2009
Začiatok realizácie projektu:  01.03.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2010
Ukončenie projektu: 08/2010
Popis projektu a jeho prínosy:
Ide o nasledovné technické riešenie: - 2 koľajové portálové žeriavy s rozpätím 50 m, vyložením 10 m na každú stranu a nosnosťou 45 ton (+ 1 rezerva), - 1 mobilný čelný ramenový prekladač ľahkej  konštrukcie, - obslužná technológia prekládky s prvkami prúdovej metódy práce s jedným okruhom,- vertikálna prekládka veľkých kontajnerov (VK), výmenných nadstavieb (VN) a návesov, - možnosť horizontálnej nakládky a vykládky cestných súprav v systéme Ro-La,- koľajová váha s elektronickou obrysnicou pre premeranie naložených zásielok,- doplnkové služby poskytované priamo v termináli:colné vybavenie, drobné opravy a údržba cestných vozidiel, opravy a revízie VK a VN, sociálne vybavenie (ubytovacie a stravovacie služby), logistické služby a poradenské informačné služby,- osvetlenie terminálu pre bezpečnú prevádzku v nočných hodinách. 
Stav realizácie (konečný)

Projekt je ukončený.

Finančné plnenie (konenčné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  21 773,81 3 842,44     25 616,25
Mena       


Právne dokumenty