Železnice Slovenskej republiky


Technicko - ekonomická štúdia: koľajová trať na území mestskej časti Bratislava Petržalka


Názov projektu: Technicko – ekonomická štúdia: koľajová trať na území mestskej časti Bratislava Petržalka


KF - Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.           
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  116/270/2008     19.12.2008 04.12.2008
Zmeny rozhodnutia č.                           Dodatok č.1 k ZoNFP
 Dátum:  14.08.2009
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 107 216,36 18 920,53   126 136,89
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava 121 500,00 vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie 20.01.2009
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:       
Začiatok realizácie projektu:           20.01.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 30.06.2009
Ukončenie projektu: 30.06.2009
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu je vypracovanie "Technicko – ekonomická štúdia: koľajová trať na území mestskej časti Bratislava Petržalka". Štúdia preverí podmienky pre projektovanie a realizáciu dopravnej infraštruktúry, posudzuje investičné a prevádzkové náklady a napomáha odhaliť možné riziká pre spoločné prevádzkovanie železničných a električkových vozidiel.  
Stav realizácie (konečný)
Projekt je ukončený.
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
 

103 275,00

18 225,00       121 500,00
Mena      


Právne dokumenty