Železnice Slovenskej republiky


Technicko - ekonomická štúdia: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny


Názov projektu: Technicko-ekonomické štúdia: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  117/270/2008     19.12.2008 04.12.2008
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP
 Dátum:  14.08.2009
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 107 216,36 18 920,53   126 136,89
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT a.s., Bratislava 125 600,00 dodanie tovaru 26.06.2009
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  26.06.2009
Začiatok realizácie projektu:  26.06.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 31.01.2010
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Štúdia má za úlohu pripraviť vytvorenie podmienok pre vznik moderného integrovaného systému s nosným systémom koľajovej dopravy, ktorý by zabezpečoval obslužnosť miest a obcí Bratislavského a Trnavského kraja a priľahlých obcí Rakúska a Maďarska s hlavným mestom SR Bratislavou.
Stav realizácie (konečný)
Projekt je ukončený.
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  106 760,00 18 840,00       125 600,00
Mena       


Právne dokumenty