Železnice Slovenskej republiky


Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.


Názov projektu: Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  412/B322/2014     20.05.2014 27.06.2014 
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 1 103 512, 50 194 737,50   1 298 250,00 
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Star EU – CDV združenie, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 390 000,00 Zmluva o dielo – štúdia realizovateľnosti 22.04.2014
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  29.04.2014
Začiatok realizácie projektu:  29.04.2014
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2015
Ukončenie projektu: 10/2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Predmetom tejto ZoD je poskytnutie služby: vypracovať a dodať štúdiu realizovateľnosti s názvom: „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.". 
Stav realizácie konečný

Štúdia realizovateľnosti  bola ukončená a 31.10.2015 odovzdaná na ŽSR. Na ŽSR prebehlo schvaľovacie konanie s výberom alternatívy, ktorú budú ŽSR vo svojej stratégii naďalej presadzovať. V súčasnej dobe MDVRR spracováva schvaľovacie rozhodnutie.

Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  331 500,00 58 500,00       390 000,00
Mena       


Právne dokumenty