Železnice Slovenskej republiky


Štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc


Názov projektu: Štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej  dopravy v regióne Košíc (Štúdia IDS Košíc)


KF - Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       110/270/2008     18.12.2008 04.12.2008
Zmeny rozhodnutia č. Dodatok č.1 k ZoNFP, Dodatok č.2 k ZoNFP,
 Dátum:  14.08.2009,               04.03.2010,
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 139.663,41 24.646,49   164.309,90
Mena        
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)


 
sudop TRADE, s.r.o. Košice,  Krivá 21 161.098,- EUR dodanie štúdie 06.02.2009
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 06.02.2009
Začiatok realizácie projektu:                                         06.02.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 04.09.2009
Ukončenie projektu: 04.09.2009
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre vznik moderného integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy, ktorý by zabezpečoval dopravnú obslužnosť mesta Košice a jeho prepojenie na regióny východného Slovenska.
Skladba štúdie IDS Košíc:
1. Technicko-ekonomická štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc
2. Štúdia realizovateľnosti IDS Košíc
Stav realizácie (konečný):
Projekt je ukončený.
Finančné plnenie (konečné):
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  136 933,30 24 164,70       161 098,00
Mena        


Právne dokumenty