Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad Kysucou


Názov projektu: ŽSR, Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. CCI 2008SK161PR001 28.08.2009      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       165/270/2009      23.09.2009 23.09.2009
Zmeny rozhodnutia č.                                                          Dodatok č.1 k ZoNFP
Dátum:  14.11.2012
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Výdavky nad rámec finančnej medzery Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP  85 877 364,00 15 154 829,00 57 808 760,10 158 840 953,10
Mena        
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie "Žilina - Krásno", zastúpené spoločnosťou Doprastav, a.s. 153 639 822,1 € stavebné práce 30.11.2011
Inžinierske združenie Kysuce 4 383 724 € stavebný dozor 02.09.2008
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       06.06.2008
Začiatok realizácie projektu:  06.06.2008
Predpokladané ukončenie projektu: 30.11.2011 – práce, 29.02.2012 - stavebný dozor
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Účelom stavby je modernizácia jestvujúcej dvojkol'ajnej železničnej trate, ako súčasti európskeho železničného koridoru č. VI, súčasť európskej magistrály E 40 a C-E v rámci dohôd AGC a AGTC.Ide najmä o modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc.
Stav realizácie konečný
Dňa 30.11.2011 boli ukončené stavebné práce. Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory boli odovzdané a prevzaté správcom, momentálne prebiehajú kolaudačné konania. Zmluva o dielo so Zhotoviteľom číslo 56/2008/0 bola zmenená a doplnená tromi dodatkami a piatimi zmenovými listami. Akceptovaná zmluvná cena nebola prekročená. Zmluva na poskytnutie služby číslo 56/2008/0/SD, na výkon funkcie Stavebného dozoru bola zmenená a doplnená jedným dodatkom, kde z titulu predĺženia lehoty výstavby došlo k predĺženiu lehoty na poskytnutie služby do 29.02.2012. Zmluvná cena vrátane rezervy nebola zmenená.
Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje(predfinancovanie
 5%)
Úver Štátna dotácia / Kapitálové transfery Spolu
  85 877 364,01 15 154 828,99

 

 

50 967 927,10

152 000 120,10
Mena                


Právne dokumenty