Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy, dofinancovanie PP


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy, dofinancovanie PP


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  8/2730/2012     12.12.2011 12.12.2011
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP,    Dohoda o ukončení ZoNFP
 Dátum:  23.10.2012,                    10.06.2014
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 15 162 040,41 2 675 654,19   17 837 .694,60
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)        
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:   
Začiatok realizácie projektu:   
Predpokladané ukončenie projektu:  
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Hlavným účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie parametrov podľa dohôd AGC a AGTC pre rýchlosť 160 km/hod.
V zmysle medzinárodných dohôd boli definované tranzitné koridory a kategorizácia jednotlivých tratí. Medzi tranzitné koridory bola zaradená i železničná trať Žilina - Košice, ako súčasť koridoru vetvy Va.
Predmetná modernizácia trate v úseku Poprad Tatry (mimo) - Krompachy, začína v žkm 143,200 v ŽST Košice a končí v žkm 197,300 (dĺžka trate 54,1 km). Začiatok úseku nadväzuje na realizovanú stavbu ŽST Poprad Tatry, výstavba podchodu a nástupísk. Za účelom dodržania požadovaných parametrov, je trasa modernizovanej trate navrhovaná čiastočne na pôvodnom železničnom telese a čiastočne v novej polohe.
Modernizácia pozostáva z prestavby železničnej dopravnej cesty (hlavne železničný spodok a zvršok, umelé stavby železničného spodku - podchody, mosty, tunel, priepusty a lávky, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie, trakcia), za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenie jej technických parametrov.
Stav realizácie konečný
Na stavbu bola vykonaná EIA a vypracovaná DÚR. Platnosť územného  rozhodnutia je predlžená do 02.01.2018. Ku dňu 10.06.2014 bola uzavretá dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP a je pozastavená príprava stavby do doby, až budú známe výsledky štúdie realizovateľnosti (najskôr rok 2016).
Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
       
Mena       


Právne dokumenty