Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP (ukončená ZoNFP)


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP


KF - Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.       169/270/2009     21.10.2009 16.10.2009
Zmeny rozhodnutia č.    Dodatok č.1 k ZoNFP;    Dodatok č.2 k ZoNFP;    Dohoda o ukončení ZoNFP
 Dátum:  24.10.2012,                    26.032014,                      24.10.2014
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 12.641.612,79 2.230.872,85   14.872.485,64
Mena    
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia vrátane IČ) REMING Consult a.s. Bratislava 15.730.929,44 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia 20.12.2007
       
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:          01.09.2009
Začiatok realizácie projektu:  01.09.2009
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2015
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt rieši spracovanie projektovej dokumentácie, dokumentácie stavebného povolenia, dokumentácie realizácie stavby, dokumentácie výberu zhotoviteľa a vykonanie autorského dozoru na modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie k 30.06.2015

Na 1. etape stavby (Poprad-Tatry (mimo) – Štrba) sú hotové geometrické plány a výkupové elaboráty, prebieha finalizácia MPV na celej etape, preklápajú sa zmluvy o budúcich KZ na riadne KZ, prebiehajú stavebné konania s cieľom získania stavebných povolení (zatiaľ bolo vydané jedno právoplatné SP na vodné stavby). Na 2. etape stavby (ŽST Štba) sa overujú koncepty geometrických plánov na trvalé zábery (cca. 70 %), neprebieha MPV, bez právoplatných stavebných povolení. Na 3. etape stavby (Štba - ŽST Východná) sú na 100% hotové podklady ku MPV, t.j. geometrické plány a výkupové elaboráty, neprebieha MPV, bez právoplatných stavebných povolení. Na 4. etape stavby (Východná - Liptovský Hrádok) sa ukončujú geometrické plány na trvalé zábery (v koncepte na 100%) a vecné bremená (v koncepte na 90%), neprebieha MPV, bez právoplatných stavebných povolení. Na 5. etape stavby (ŽST Liptovský Hrádok - ŽST Liptovský Mikuláš (výh. Palúdza)) - geometrické plány na trvalé zábery sú hotové na 99% (titulom zápisu ROEPU vzniká potreba na nové GP), GP na vecné bremená v koncepte sú hotové na 90%, GP na dočasné zábery sú hotové na 100%, výkupové elaboráty (pre trvalý aj dočasný záber) sú hotové na 100%, prebieha MPV, bez právoplatných stavebných povolení. Podľa posledného uzatvoreného dodatku k zmluve s projektantom stavebné povolenia na 1. a 5.etapu stavby zhotoviteľ zabezpečí do 30.12.2015 a ostatné tri etapy budú pokračovať až po schváleni štúdie realizovateľnosti, najskôr od roku 2016.

Finančné plnenie k 30.06.2015
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia/Kapitálové transfery Úver

Vlastné zdroje

Spolu
 

 

12 191 095,73   575 759,74

12 766 855,47

Mena       


Právne dokumenty