Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice, dofinancovanie PP. Úsek Košice - Kostoľany nad Hornádom UČS 101, UČS 102, UČS 103


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice, dofinancovanie PP. Úsek Košice - Kostoľany nad Hornádom UČS 101, UČS 102, UČS 103


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  1054/2700/2012     19.07.2012 28.06.2012
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP,   Dohoda o ukončení ZoNFP
 Dátum:  24.10.2012;                   10.06.2014
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 2 318 932,46 409 223,38   2 728 155,84
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) sudop TRADE, spol. s .r.o. Košice 2 120 313,35 projektové práce a IČ  20.12.2007
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:   
Začiatok realizácie projektu:   
Predpokladané ukončenie projektu: 06/2015
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Výsledkom projektu bude  zabezpečenie projektovej prípravy časti stavby modernizácie  hlavnej dvojkoľajnej trate v úseku Kysak (mimo) – Košice a to jej ucelenej časti stavby (UČS) 101, 102 a 103 tak, aby spĺňala  všetky náležitosti  modernizácie technickej infraštruktúry  železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd AGC ( európska dohoda o medzinárodných magistrálach) a AGTC ( európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy). Projekt rieši úpravu dokumentácie z titulu koordinácie so stavbou IKD KE, spracovanie dokumentácie pre  realizáciu stavby (DRS) UČS 101, 102, 103, dokumentácie pre výber zhotoviteľa (DVZ) UČS 101, 102, 103 a  súvisiacej inžinierskej činnosti a autorský dozor pre UČS 102  (AD)
Stav realizácie konenčný
V súčasnosti zhotoviteľ PD zabezpečuje úpravu projektovej dokumentácie  z dôvodu koordinácie so stavbou IKD KE, Terminál Sever – nám. Maratónu mieru. Na stavbu bola vykonaná EIA a vypracovaná DÚR. Platnosť územného  rozhodnutia je predlžená do 20.11.2016. Ku dňu 10.06.2014 je uzavretá dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP a je pozastavená príprava stavby do doby, až budú známe výsledky štúdie realizovateľnosti (najskôr rok 2016).
Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
             
Mena       


Právne dokumenty