Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, dofinancovanie PP


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, dofinancovanie PP


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  1228/2700/2012     30.08.2012  
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP     Dohoda o ukončení ZoNFP
 Dátum:  11.12.2012,                    10.06.2014
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 8 587 364,70 1 515 417,30   10 102 782,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT, a.s. Bratislava 5 002 343,02 20.12.2007  
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  12/2007
Začiatok realizácie projektu:  20.12.2007 
Predpokladané ukončenie projektu: 06/2015
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:

Stavba je súčasťou európskeho dopravného koridoru č.6 a má za účel modernizovať technickú infraštruktúru trate tak, aby boli dosiahnuté parametre zakotvené v európskych dohodách AGC a AGTC. Modernizácia traťového úseku začína pred žst. Krompachy v sžkm 143,20 a končí v žst. Kysak v sžkm 113,183. Stavbou budú zrušené dve zastávky, Kluknava a výhybňa Ružín. Nakoľko trasa je vedená náročným terénom údolia rieky Hornád, okrem dvoch existujúcich tunelov je navrhnutých šesť nových železničných tunelov.

Stav realizácie konečný

Na základe prvej čiastkovej zmluvy o dielo a dodatkov bola  v plánovacom období 2004 -2006 spracovaná DÚR  a získané územné rozhodnutie, schvaľovací protokol k DÚR, protokol o vykonaní štátnej expertízy. Od roku 2009 neboli vykonávané žiadne projektové práce. Platnosť územného  rozhodnutia je predlžená do 15.11.2016. Ku dňu 10.06.2014 je uzavretá dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP a je pozastavená príprava stavby do doby, až budú známe výsledky štúdie realizovateľnosti (najskôr rok 2016).

Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
             
Mena       


Právne dokumenty