Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate štátna hranica ČR/SR – Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo) a zavedenie systému GSM-R na trati až po Bratislavu, projektová príprava


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate štátna hranica ČR/SR – Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo) a zavedenie systému GSM-R na trati až po Bratislavu, projektová príprava


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  779/A800/2015     25.08.2015 07.09.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 1 857 187,44  327 738,96   2 184 926,40
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Reming Consult, a.s. 278 761,00

Projektová dokumentácia DSP, DRS ,DVZ a autorský dozor pre GSM-R

30.09.2010
Reming Consult, a.s. 2 148 935,00

Projektová dokumentácia DSP pre modernizáciu trate

31.01.2013
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  05/2010
Začiatok realizácie projektu:  05/2010
Predpokladané ukončenie projektu: 12/2015
Ukončenie projektu: 12/2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt rieši spracovanie projektovej dokumentácie modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov ako i ďalšiu modernizáciu. Má za cieľ zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC. Projekt GSM-R rieši spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie líniového rádio-dispečerskeho dorozumievacieho systému GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) a k nemu prislúchajúcu infraštruktúru, ktorá zabezpečí mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu pre potreby železničnej prevádzky na úseku Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR. Hlavnými parametrami GSM-R je rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť prenosu informácií.
Stav realizácie konečný:
Realizácia projektu GSM-R  bola ukončená. Pre projekt modernizácie bolo ukončené spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt modernizácie je rozdelený na tri samostatné etapy. 
Finančné plnenie konečné:
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Kapitálové transfery Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
   1 857 187,40 327 739,00   242 769,60   2 427 696,00
Mena  €    €   


Právne dokumenty