Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia prvkov trakčného vedenia za účelom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej prevádzky


Názov projektu: Modernizácia prvkov trakčného vedenia za účelom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej prevádzky


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  763/A820/2015     24.08.2015 25.08.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 10 186 764,19 1 797 664,27   11 984 428,46
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)

ELTRA, s.r.o.

14 500 000,00 Znluva o dielo 06.06.2014
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  05.12.2014
Začiatok realizácie projektu:   05.12.2014
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2017
Ukončenie projektu: 31.10.2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa na základe jeho požiadaviek, počas doby, na ktorú je táto zmluva uzavretá dielo: „Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky“ (ďalej len „dielo“). Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumejú elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky a odvozu odpadu vzniknutého pri manipulácii s izolátormi na každom jednom úseku trakčného vedenia špecifikovanom v objednávke objednávateľa. Súčasťou elektroinštalačných prác je aj úprava alebo výmena poškodených a nevyhovujúcich ramien, líšt, konzol a závesov trakčného vedenia, vešiakových svoriek a laničiek, výšková a smerová úprava a regulácia trakčného vedenia, doprava tovaru na miesto realizácie prác. Zhotoviteľ vykoná aj výškové a smerové úpravy trakčného vedenia a mechanické skúšky trakčného vedenia po ukončení elektroinštalačných montážnych prác na overenie kvality a funkčnosti dodaných a namontovaných izolátorov. 
Konečný stav realizácie
Projekt je ukončený.
Konečné finančné plnenie
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje  Spolu
  10 186 338,45 1 797 589,13     1 144 688,78 13 128 616,36
Mena     


Právne dokumenty